Project Description

ความเป็นมาโดยสังเขป
ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการศึกษา และวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศตลอดมา ช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยเข้ามาอาศัยในญี่ปุ่นหลายรูปแบบ เช่น มาเพื่ิอการศึกษา ฝึกงาน ทำงาน สมรสกับชาวญี่ปุ่น มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเป็นอยู่ การดูแลสุขภาพ การว่าจ้างงาน เนื่องจากขาดความรู้่ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรม กฏหมาย ที่ผ่านมาได้มีอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือคนไทย ในญี่ปุ่น ในเขตอิบารากิ โทจิหงิ กุมมะ ไซตามะ ชิบะ โตเกียว คานางาวะ ยามานะชิ นางาโนะ ไอจิ มิเอะ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง แต่ว่าจำนวนคนไทยที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตพื้นที่ต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ส่งผลให้เกืดความจำเป็น ที่จะต้องผลึกกำลังของคนไทย เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาพรัฐบาลและเอกชน ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย จึงได้มีการรวมตัวของคนไทย จากเขตจังหวัดต่าง ๆ จัดตั้ง เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.2550 โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น โดยยึดหลักมนุษยธรรมและไม่แสวงหากำไร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพคนไทยในประเทศญี่ปุ่น เช่นให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่น
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคนไทย กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน ในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น
4. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของไทย รวมถึงเกียรติคุณอันดีงามของคนไทย
5. เพื่อส่งเสริมความริเริ่มและความสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการสร้างชุมชนคนไทยให้เข้มแข็งภายใต้ขอบเขตแห่งศิลธรรมที่ดี และ เคารพกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

โครงการและกิจกรรม
1.โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิต (Learning for a Better Life)
2.โครงการเครือข่ายสัญจร (Mobile TNJ Project)
3.โครงการอบรมผู้นำพัฒนาสุขภาพชุมชน (Leadership Training in Community Health Development)
4.โครงการอบรมฝึกอาชีพ : สอนทำอาหารไทย แกะสลัก และ อื่น ๆ (Vocational Training)
5.โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำในชุมนุมไทย (TNJ Leadership Training)
6.โครงการร้อยกฏหมายไทย – ญี่ปุ่น: กฏหมายใหม่ เช่น กฏหมาย ตม. กฏหมายแรงงาน (Learning Thai and Japanese Law)
7. โครงการร่วมด้วยช่วยกัน :งานเทศกาลไทยที่โยโยงิ (TNJ Booth in Thai Festival at Yoyogi)