เกี่ยวกับเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ที่มา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ
หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ
การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ซึ่งครอบคลุมทั้งสตรีและครอบครัวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จำเป็นต้องมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและให้ความช่วยเหลือให้กับสตรีและครอบครัวไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเป็นการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพาที่มีอิทธิพลและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารนี้ได้กลายเป็นของใช้สามัญประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่หลักเพื่อไว้สำหรับโทรติดต่อพูดคุยแต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับมีไว้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Network) เช่นFacebook/Twitter/Youtube และอื่น ๆ เป็นต้น และมักเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงการเข้าเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งปัญหาของการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนั้นค่อนข้างมีความยากลำบากอยู่พอสมควร เนื่องจากสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มีหน้าจอที่ไม่ใหญ่ หากเว็บไซต์ใดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับหน้าจอก็จะทำให้ตัวหนังสือเล็กตามไปด้วย บางครั้งเนื้อหาในเว็บไซต์หายไปหรือรูปแบบการแสดงผลของหน้าตาของเว็บไซต์มีความผิดเพี้ยน จนไม่สามารถที่จะเข้าไปรับชมหรือทำธุรกรรมใด ๆ ได้

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงเห็นควรให้มีการจัดทำเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ที่สามารถรองรับกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยมีความต้องการพัฒนาระบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Design ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาได้โดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมมาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร รับเรื่องแจ้งทุกข์จากสตรีและครอบครัวไทย และเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โครงสร้าง