ติดต่อเรา
หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปต่างประเทศ
ติดต่อเรา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่ : เลขที่ 255 บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 02-3068774
โทรสาร : 02-3068773
อีเมล์ : dwf.icp@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dwf.go.th