Home2020-08-13T18:04:09+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (เครือข่าย/ชมรม/สมาคม)

จำนวนประเทศที่เครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ พำนักอาศัยอยู่ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปี 2562

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปี 2562 ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [...]

ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

พม. ตั้งศูนย์สาธิต ‘ร้านตัดผม’ 8 แห่งทั่วประเทศ ทำผม-สอนอาชีพฟรี! ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

May 14th, 2020|0 Comments

พม. ตั้งศูนย์สาธิต ‘ร้านตัดผม’ 8 แห่งทั่วประเทศ ทำผม-สอนอาชีพฟรี! ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณศูนย์สาธิตร้านตัดผม Anti COVID-19 Salon นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโครงการ [...]

วาฟเฟิลรังผึ้ง ขนมรังผึ้ง | อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

May 1st, 2020|0 Comments

วาฟเฟิลรังผึ้ง ขนมรังผึ้ง | อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้ ที่มา อีหล่าลําดวน Online (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ขนมไทย”

March 16th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ขนมไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ 1.สัญชาติไทย 2.อายุ 18 ปีขึ้นไป หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3.วุฒิการศึกษา [...]

รับสมัครฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “พานบายศรี”

March 16th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “พานบายศรี” (หลักสูตรละ 20 คน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235 https://www.facebook.com/sskwf/

ขอเชิญฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง”

March 12th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง” (หลักสูตรละ 20 คน) วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ โดยสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235

ฝึกอบรมหลักสูตร “ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า”

March 12th, 2020|0 Comments

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย วันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 (หลักสูตร 1 วัน วันละ 30 คน) เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-723950 หรือ [...]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย