Home2020-12-01T12:12:42+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

“เราพร้อมช่วยเหลือคุณ”

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ
สำหรับผู้หญิงไทย/คนไทยในต่างประเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การจัดเก็บสถิติและข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาค ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

จำนวนเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (เครือข่าย/ชมรม/สมาคม)

จำนวนประเทศที่เครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ พำนักอาศัยอยู่ ปี 2561 - 2562

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ หญิงไทยและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ Conference ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ Conference  ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ในรูปแบบการประชุม e-meeting ผ่านระบบ Conference  ครั้งที่ 1วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. - 13.15 น. [...]

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ)

4 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ)   [...]

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล – สสส.” จัดทำ “คู่มือการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรี”

“กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ร่วมมือ “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล-สสส.” จัดทำ “คู่มือการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรี” มุ่งสร้างโมเดลการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรีและเด็กให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯผลตอบรับดี เดินหน้าขยายทุกพื้นที่ในประเทศไทยอ่านคู่มือคลิ๊ก [...]

ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

วาฟเฟิลรังผึ้ง ขนมรังผึ้ง | อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

May 1st, 2020|0 Comments

วาฟเฟิลรังผึ้ง ขนมรังผึ้ง | อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้ ที่มา อีหล่าลําดวน Online (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Go to Top