Project Description

สมาคมศูนย์การเรียนไทย

Thai Learning Center

วิสัยทัศน์
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ช่วยเหลือเพื่อนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และพึ่งตนเองได้

วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ช่วยเหลือคนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมอย่างสง่างาม
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยพึ่งตนเองได้
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนไทยในเบลเยียม

กิจกรรม
จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความสนใจของผู้เรียน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และงานประเพณีรื่นเริง เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประสานงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ขึ้นในประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เพื่อบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนไทยและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม

ที่มา: https://www.thaiembassy.be/associations/

ติดต่อ