การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1

 

ตอน ความสมดุลที่ลงตัวในภาวะวิกฤต (Life balance in crisis)

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 70 คน เพศหญิง จำนวน 65 คน เพศชาย จำนวน 5 คน ประกอบด้วยวิทยากร ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร และเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ จำนวน 7 ประเทศในยุโรปและเอเชียที่เข้าร่วมมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เยอรมนี กรีซ ฝรั่งเศสอิตาลี และอังกฤษ

รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยน

(1) การบรรยายหัวข้อ “ความสมดุลที่ลงตัวในภาวะวิกฤต” (Life balance in crisis) โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการฝึกลมหายใจเพื่อลดความเครียดวิธีการรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวในภาวะวิกฤต Social distancing ภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด การเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อปลอดภัยจากโควิด และ การบริหารเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี

(2) การบรรยายหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต่างประเทศ : หลักสูตร e – learning อพม.ต่างประเทศ” โดยนางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พ.ศ. 2557 บทบาทหน้าที่ของ อพม.ในต่างประเทศ วิธีการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร e – learning อพม.ต่างประเทศ และการขึ้นทะเบียนเป็น อพม.ในต่างประเทศ