จำนวนอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558 - 2560

ที่มา: กลุ่มงานอำนวยกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม