4 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ)

 

ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ