การประชุม Women and the Economy Forum (WEF)

การประชุม Women and the Economy Forum (WEF)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สค. เข้าร่วมการประชุม Women and the Economy Forum (WEF) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562 ณ Hotel Club La Sarena, La sarena สาธารณรัฐชิลี