ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายด้านการวางแผนและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย - สตรี และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ จำนวน 61 คน (หญิง 50 คน ชาย 11 คน) - ผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 คน (หญิง 4 คน ชาย 4 คน)

การประชุม Women and the Economy Forum (WEF)

การประชุม Women and the Economy Forum (WEF) การประชุม Women and the Economy Forum (WEF) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สค. เข้าร่วมการประชุม Women and the Economy Forum (WEF) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 ณ Hotel Club La Sarena, La sarena สาธารณรัฐชิลี

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - คณะผู้แทน พม. (สค.) ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 7 คน - วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ - ภูมิหลังและพัฒนาการ ปี 2554 สค. สนับสนุนการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองหญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าหญิงไทยในต่างประเทศประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การไม่รู้กฎหมาย ปัญหาด้านสุขภาพจิต และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สค. ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมจากภูมิภาคยุโรป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ภูมิหลังและพัฒนาการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ดำเนินการในปีที่ 8 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายอาสาสมัครจากประเทศในภูมิภาคยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ภาคีจิตอาสาคืนถิ่น ที่กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 65 คน ใน 15 ประเทศ ได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย์

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์คริสตจักร เซ็นต์โจเซฟ นครซูริก สมาพันธ์รัฐสวิส - คณะผู้แทน พม. จำนวน 5 คน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ - ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป จำนวน 140