Home2019-11-14T14:41:09+07:00
0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
ประเทศ

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ
และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ
การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

EMOTION STORY: เพราะอารมณ์พาไป ตอน รับมือกับความเศร้า

EMOTION STORY: เพราะอารมณ์พาไป ตอน รับมือกับความเศร้า การรับมือกับความเศร้า ข้อคิดจากเรื่องเล่า: ทุกความเศร้าของเรามีทางออกเสมอ และทุกความผิดพลาดในชีวิตจะทำให้เราไม่ผิดซ้ำ ที่มา: DWF. Channel

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2562

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายหญิงไทย