Video การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2

ตอน “พลิกวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาส”

Video การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 71 คน เพศหญิง จำนวน 69 คน เพศชายจำนวน 2 คน ประกอบด้วยวิทยากร ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร และเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ จำนวน 16 ประเทศในยุโรปและเอเชียที่เข้าร่วมมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี กรีซ อังกฤษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ไทย เบลเยี่ยม สวีเดน สเปน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยน การบรรยายหัวข้อ “พลิกวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาส” โดยนายแพทย์ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว สร้างวิธีการและนวัตกรรมในการช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ COVID – 19 ของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ