Video การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2

ตอน ร่วมพลังจิตอาสา ตอน ต้อนรับน้องใหม่ในยุโรป

Video การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 71 คน เพศหญิง จำนวน 69 คน เพศชาย จำนวน 2 คน ประกอบด้วยวิทยากร ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร และเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ จำนวน 16 ประเทศในยุโรปและเอเชียที่เข้าร่วมมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี กรีซ อังกฤษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ไทย เบลเยี่ยม สวีเดน สเปน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รูปแบบการประชุม เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยน การอภิปรายหัวข้อร่วมพลังจิตอาสาในการต้อนรับน้องใหม่ในยุโรป โดยเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการ The welkom project ในเบลเยี่ยมขององค์กร oasis ที่มีหัวหน้าโครงการเป็นคนไทยและจิตอาสารุ่นใหม่ที่ให้ความรู้สิทธิที่ควรรู้ โครงการ New in town ในสหราชอาณาจักร เป็นการรวมกลุ่มพูดคุยให้ความช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัว และตลาดนัดไทยโตลิโน่ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพื้นที่รวมตัวเป็นตลาดสร้างอาชีพ