Project Description

อาสาสมัครประจำรัฐ

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (Name – Surname in Thai) อาสาสมัครประจำรัฐ (State of Residence)
นาง นุจริน ลี Johor
น.ส แสงทิพย์ ลำดับ Johor
น.ส นงนุช ทองศรีนวน Johor
นาง จันทร์ติ๊บ  ลี Johor
นางดวงทิพย์ ที Johor
นาง อำไพ  ลิ่ม Johor
นางสาวจิตรตะญา แก้วโวหาร Johor
นางนารี ใจมิภักดิ์ Johor
ชัชฎาภรณ์ แซ่หว่อง Johor
บุญเลย อินปิก Johor
กรองทอง น้อยหมอ Kedah
นางสาว  รุ่งนภา  เมฆรุ่งโรจน์กุล Kedah
วิมล สิงห์เหนียว Kedah
บุญสิทธิ์ พรหมจรรย์ Kedah
บุญสิทธิ์ พรหมจรรย์ Kedah
โปชิว ดิน ชอร์ Kedah
นายบุญมาก พรหมเมฆ Kedah
นางสาว จุฬาลักษณ์  แก้วพยงค์ Kedah
น.ส นุจรินทร์ คงคูณ Kedah
นางสาว​ นิอร​ วงค์สุภา Kedah
นางสาว รุ่งนภา เมฆรุ่งโรจน์กุล Kedah
โรเชน ชาร์มา Kedah
นส.นิ​ส​ราภรณ์​ ภู​วงค์​ Kedah
นาง​ ราตรี​ อุป​นันท์​ Kedah
น.ส นุจรินทร์ คงคูณ Kedah
นางช้องมาส เอฟเฟ็นดี้ Kedah
นางสาว รุ่งนภา เมฆรุ่งโรจน์กุล Kedah
นาย โปจิ๋ว เช่มแชื่น Kedah
นาง กรองทอง น้อยหมอ Kedah
นางสาว​ นิอร​ วงค์สุภา Kedah
นางช้องมาส เอฟเฟ็นดี้ Kedah
นาย บุญมาก พรหมเมฆ Kedah
นาง ดารัตน์ ศีรนาค Kelantan
นางอำพร แซ่โป Kelantan
นาง นงนาถ หล้าคำ Kelantan
นาง มาลี ฟู Kelantan
นาง สังเวียน ศรีวงษา Kelantan
สังเวียน ศรีวงษา Kelantan
นางสมพร เลียง KL/Selangor
นางสาว นฤมล แซ่ลิ่ม KL/Selangor
Mr. Raj Kumar Sharma KL/Selangor
นางสาว ฟ้าใส  สุขเจริญ KL/Selangor
นางสาว กฤติญาพระคง KL/Selangor
นางคนึงนิจ สุขใจ KL/Selangor
นาง.นารีรัตน์ ชาร์มา KL/Selangor
นางนารรัตน์ ชาร์มา KL/Selangor
ประดับระภักดี KL/Selangor
นางสาว นฤมล ใจดีเลิศ KL/Selangor
ธิติวรรณ ภูแพง KL/Selangor
นางนิต้า เอิง KL/Selangor
นางนิต้า เอิง KL/Selangor
นาย สำสูเด็ง แวซุกาเลาะ KL/Selangor
นางสาวิตรี  เพ็ชรไพบูลย์ KL/Selangor
นาง นันทิชา นบน้อม KL/Selangor
นางสาว มินลดา จุ่มธิ KL/Selangor
นางสาวธัญญรัตน์ รวมสุข KL/Selangor
นางสาวนิศานาถ บุญร่ม KL/Selangor
อัจฉรา เชิงน้ำ Malacca
นางสาว รวิสรา แก้วสมทอง Malacca
นาง ณัฐหทัย ไข่แก้ว Malacca
mahani binti hussin Malacca
นางสาวมยุรี สุวรรณพงษ์ Negeri Sembilan
นาง นันท์นภัส ตัน Negeri Sembilan
นางสาวนงลักษณ์​ จันทรบง Negeri Sembilan
นายอิสมาแอ ลาเต๊ะ Pahang
นางสุดารัตน์ แซ่ล่าย Pahang
นางสุดารัตน์ แซ่ล่าย Penang
นางคำน้อย ลี Penang
นาง สุนันท์ ตัน Penang
นางสาววิไลลักษณ์ พรมทัส Penang
นางอุบล แซ่เตียว Penang
นางสุดารัตน์ แซ่ล่าย Penang
น.ส โสรญา  สายแวว Penang
นาง ประมูล ซิซอง กรัม Penang
นาง ดรรชณี กิ่งเล็ก Perak
นาง รัตติยา เบดี Perak
นาง รัตติยา เบดี Perak
พรอรุณ แซเซ Perak
นางสาว มัณฑิยา ประดับ Perlis
นาง มาลูน อุย Perlis
นางระเบียบ เสวียนชื่น Perlis
นาง ธนัชชา ออย Perlis
นางสาว มัณฑิยา ประดับ Perlis
นาง ระเบียบ เสวียนชื่น Perlis
นางธนัชชา ออย Perlis
นางสาววารุณี อินทรฤทธิ์ Sabah
นางสาวประพันธ์ ศรีภูงา Sabah
ภิรมย์กิจ Sabah
นาง​ ดวงเดือน​ ฮุย Sabah
นางสาวจิตสุภา ภิรมย์กิจ Sabah
นางสาว กนกพร สุนทรมั่นคงศรี Sabah
MRS NOPSAW Terengganu
MRS THIPBUNPHON Terengganu
นางสาว​ บุญสิตา​ โพธิ์​สา​ Terengganu
นางสาวลําดวน ทิพย์บุญผล Terengganu

ติดต่อ