สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การเก็บข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อน โดยใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการและนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)

สถิติเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

จำนวนเครือข่ายอาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (คน)

จำนวนสมาชิกเครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ ปี 2561 - 2562 (คน)

จำนวนประเทศที่เครือข่าย สมาคม ชมรม หญิงไทยในต่างประเทศ พำนักอาศัยอยู่ ปี 2561 - 2562

สถิติ