สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

การเก็บข้อมูลจำแนกเพศ เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนสถานภาพหญิงชายและนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค และเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไม่เห็นมาก่อน โดยใช้วัดผลกระทบนโยบาย แผนงาน/โครงการและนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย (GRB – Gender Responsive Budgeting)