ผู้หญิงกับสิทธิ/กฎหมาย

สิทธิ/กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจนแยกกันไม่ออก คนที่ไม่รู้เรื่องสิทธิ/กฎหมายอาจเสียเปรียบและมักพลาดท่าเสียทีหรือเสียโอกาสเพราะความไม่รู้ โดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบบอกว่า กฎหมายเป็นเรื่องยุ่งยากจนละเลยที่จะเรียนรู้แต่หารู้ไม่ว่าการรู้กฎหมายนั้นล้วนเป็นผลดีต่อการดำรงชีวิต และเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้นั่นเอง กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้หลัก ๆ มี 3 ด้าน ได้แก่ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน และกฎหมายแพ่ง รวมถึงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CEDAW เพราะเหล่านี้คือสิ่งที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะที่ผู้หญิงเป็นทั้งแม่ ภรรยา และลูก

ทำอย่างไรสิทธิการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวหลากหลายทางเพศ…จึงจะเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย?

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย