ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วม

ทำไมต้องส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ? เนื่องจากผู้หญิงเป็นประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของสังคม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและสังคมโดยรวม อาทิเช่น ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในพื้นที่ครอบครัวและพื้นที่สาธารณะไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติในรูปของการค้ามนุษย์ ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนาในอดีตที่ละเลยแง่มุมมิติหญิงชายในการพัฒนา

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารของประเทศ ทั้งในส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปสู่ในระดับการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลที่สะท้อนองค์ประกอบของสังคมได้อย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมกำหนดบทบาท นโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน