ผู้หญิงกับสุขภาพ

สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของคน ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้ผู้หญิงไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะสรีระร่างกายที่แตกต่างกันตามธรรมชาติ จึงทำให้สุขภาพของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า และจำเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ อย่างสอดคล้องกับความต้องการตลอดช่วงอายุของผู้หญิงคนหนึ่ง ๆ นับตั้งแต่การมีประจำเดือน การคุมกำเนิด การตั้งท้อง การยุติการท้อง การคลอด และการติดเชื้อระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงยังคงต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างที่ผู้ชายไม่เจอ รวมทั้งโรคเรื้อรังต่าง ๆ