ผู้หญิงกับการศึกษา

การศึกษา เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของความเสมอภาคทางการพัฒนา การศึกษาและการรู้หนังสือของผู้หญิงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญช่วยสร้างพลังปัญญาและเพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และถือเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของผู้หญิงได้

ทำไมเราจึงควรลงทุน ในการศึกษาของผู้หญิง?