คำสงวนลิขสิทธิ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้อมูลเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย ผู้ที่สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด