ประกาศเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ