สค. มอบหน้ากากผ้า ช่วยคนไทยในฮ่องกง

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 ณ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับ กต. โดยมี นางกษมา แฉ่ฉาย ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปมอบให้คนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ใช้ป้องกันไวรัสโควิด – 19

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2563 เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง โดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ได้แจกหน้ากากที่ได้รับมอบจาก สค. ให้แก่คนไทยในฮ่องกง

ที่มา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว