ระแวกะปู : อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา: DWF. Channel