สค. ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

สค. เล็งเห็นผลกระทบในหลาย ๆ ด้านจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยซึ่งไม่ใช่ในประเทศเท่านั้น ยังรวมไปถึงผู้หญิงไทย และคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย การส่งมอบหน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกให้แก่ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดเป็นหนึ่งในวิธีที่ สค. ใช้เป็นช่องทางในการแสดงออกถึงตวามห่วงใยที่มีต่อคนไทยทุกคน

ที่มา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์