ผัดเผ็ดหมูสามชั้น : อีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้

ที่มา อีหล่าลําดวน Online (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)