กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “ขนมไทย”

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย

2.อายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

3.วุฒิการศึกษา

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-826235

https://www.facebook.com/sskwf/