กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญชวนสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น

หลักสูตร “ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า”

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

วันที่ 11 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 (หลักสูตร 1 วัน วันละ 30 คน)

เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-723950 หรือ 081-961-6676