กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น ฝึกอบรมอาชีพ ดังนี้

1.หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย”

ฝึกอาชีพ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 23 กันยายน พ.ศ. 2563

2.หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

ฝึกอาชีพ 4 เดือน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีคาวมต้องการเพิ่มทักษาอาชีพ
 • มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาภาคบังคับ

หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนฉบับจริง
 • สำเนาวุฒิการศึกษาตัวจริง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ (รับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

———————————————————————————————–

 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • รายงานตัว วันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2563
 • เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ฟรี อาหาร 3 มื้อ/อุปกรณ์การอบรม/ชุดเครื่องแบบที่ใช้ในการอบรม/ของใช้ประจำตัวที่จำเป็น/การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • ที่พักฟรีสำหรับสุภาพสตรี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-243-350