กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น รายงานตัววันที่ 21 เมษายน 2563

หลักสูตร “ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-723-950 หรือ 081-961-6676

*สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*