การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อ และช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ซึ่ง อพม. เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื่นที่ที่สำคัญ