เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรไทย) โดยนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัด พม. เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงนำฝ่ายหญิงในฐานะผู้แทนศิลปินไทย และมอบของที่ระลึกให้กับ Ms. Maneth Athana Nou นักแสดงนำฝ่ายหญิงในฐานะผู้แทนศิลปินกัมพูชา และ Mr.Htam Hkay Keksi นักแสดงนำในฐานะผู้แทนศิลปินเมียนมา ซึ่งภาพยนตร์โฆษณามีความยาว 30 วินาที แบ่งออกเป็น 4 ภาษา คือกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรักและความผูกพันของครอบครัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของทั้ง 4 ประเทศ พร้อมสร้างการรับรู้ และตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ CLMT ผ่านนักแสดงนำที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ในสื่อกระแสหลักทั้งโทรทัศน์และภาพยนตร์ และสื่อ Social Media ในกลุ่มประเทศ CLMT ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว สนับสนุนภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้านการคุ้มครองสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด บุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ประสบปัญหาการค้าประเวณี ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันขบวนการค้ามนุษย์ได้ใช้วิธีหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การนำพาเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์การปลอมแปลงอายุของเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ และนักท่องเที่ยวผู้หญิงหรือกลุ่มแม่บ้านมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อผู้ขนยาเสพติดและการไปทำงานบริการค้าประเวณีด้วยความสมัครใจ

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์