ข่าวการฝึกอบรมอาชีพ

สมัครเรียนฝึกอาชีพ 6 เดือน หลักสูตร “เสริมสวยสตรี, ตัดเย็บเสื้อผ้า โภชนาการ บริการโรงแรม พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และนวดแผนไทย” และสมัครเรียนฝึกอาชีพ 4 เดือน หลักสูตร “ตัดผมชาย และดูแลผู้สูงอายุในบ้าน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) [...]

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก, โรงแรมและบริการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า และเสริมสวยสตรี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา [...]