Project Description

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

เว็บไซต์ https://twne.eu/

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย

ชุดปัจจุบัน ปี 2019 – 2022

1. คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ – Chongcharoen Sornkaew Grimsmann
ประธานเครือข่าย

2. คุณพินทุสร แอนซ์ตี – Pintusorn Anstey
รองประธานคนที่ 1

3. คุณจรรยา แซ่เจียง – Chanya Saejiang
รองประธานคนที่ 2

4. คุณทวีพร บรันดท์ – Twiporn Brundt
เลขานุการ

5. คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ – Anurak Viradecha
เหรัญญิก

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547 และมีสถานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ โดยการรับรองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สวิตเซอร์แลนด์ +41 79 685 8549

ฝรั่งเศส +33 64 296 0762

ประเทศไทย +66 83 475 0108

อิตาลี chanyajiang@gmail.com

อีเมล์ผู้บริหาร twne.eu@gmail.com และ secretarytwne@gmail.com
Facebook: twne.europe LINE: @twne, Bia1970

ก่อตั้ง พ.ศ. 2545

 • สมาคมธารา ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อการช่วยเหลือตนเองของหญิงไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมคณะทำงานชาวไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2543 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่ทำงานช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในยุโรป เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณฺ์ ประสานการทำงาน แก้ไขปัญหาแก่หญิงไทย เป็นกำลังใจแก่กัน ตลอดถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการย้ายถิ่นของหญิงไทยสู่ยุโรป มีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป การประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกร่วม (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
 • เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547 เครือข่ายฯ ถือความเป็นกลางทั้งทางศาสนาและทางการเมือง เครือข่ายฯ พร้อมด้วยภาคี ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สถานที่จดทะเบียนสมาคม
Avenue de Ségur, 75015 Paris, France

สำนักงานใหญ่
Thai Verein TWNE Rheinau Schulhaus, Zimmer 02, Sardonastrasse 4, 7000 Chur, Switzerland

สำนักงานประธาน
2 Rue Eric Duffrechou, Mingot 65140, France

จุดประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานช่วยเหลือชาวไทยในยุโรป
 • เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์และสิทธิของเด็ก สตรี และคนไทยในยุโรป
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แนวทางการทำงานและจัดระบบฐานข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก
 • ร่วมกันผลักดันให้มีข้อตกลงและมาตรการในการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของหญิง เด็ก และคนไทยในยุโรปทั้งด้านนโยบายและการปฎิบัติ
 • เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางการเมือง และสื่อทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง โดยเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ
 • เสริมสร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หญิงไทย และชาวไทยในยุโรป เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

เครือข่ายฯเป็นองค์กรที่มีเอกภาพและอิสระในการดำเนินงาน โดยเน้นการทำงานแบบองค์กรร่วม เครือข่ายฯมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง เด็กและคนไทยในต่างแดนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผนงานของเครือข่ายฯ

 • ประชุมและสัมมนาใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงาน และแลกเปลี่ยน
 • ประสบการณ์ วิจัยปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 • ศึกษาดูงาน ปัญหาของประเทศสมาชิก และประเทศใกล้เคียง
 • จัดพิมพ์จดหมายข่าว สารสตรี
 • จัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ เฟสบุค และผ่านสื่อต่าง ๆ
 • ขยายสมาชิกเครือข่ายในประเทศสมาชิก
 • ขยายภาคีร่วม
 • จดทะเบียนเครือข่าย จัดตั้งสำนักงานกลาง
 • มีนโยบายหาทุนจากองค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทย กิจกรรมของเครือข่าย และค่าสมาชิก
 • องค์กรภาคีรับหน้าที่หาทางคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไทยในต่างแดนที่ประสบปัญหาสังคมทุกประเภท
 • ประสานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย
 • ประสานงานกับทางการไทยและทางการท้องถิ่น

หน่วยงานภาคี

ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทย สวิตเซอร์แลนด์
นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)

สวิสเซอร์แลนด์​-​ชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์
THAI VEREIN ASSOCIATION ASSCIAZIONE ASSOCIAZIUN
นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)

สมาคมช้างเผือก สวิตเซอร์แลนด์
Verein Weisser Elefant
Kanyaphat Hongskul: anchalee.aumplik@hotmail.com
Tel: +41 78 823 94 14
www.changpuakassociation.ch

สมาคมแสงตะวัน สวิตเซอร์แลนด์
คุณสายชล พิมพ์กระจ่าง:
saichon.ph@gmx.ch​

มูลนิธิสยาม เนเธอร์แลนด์​
Stichting Sajaam
สหะ สารพันธ์:​ info@stichtingsajaam.nl
​www.stichtingsajaam.nl

​กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย Freundeskreis der thailaendischen Kultur เยอรมนี
อำพัน ชมิด: amphan.schmid@yahoo.com

Pro-tukipiste งานสะพาน ฟินแลนด์
Chiraporn Phuakluang: mitr@pro-tukipiste.fi
+(35) 840 726 5560

​สมาคมสตรีไทย-นอรเวย์​
Wipaporn Snukchai: awiraporn@gmail.com
www.thaiwomenassociation.no

สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์​
THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING
Chanokamol Potisri Hjorth:
chamol88@yahoo.com
+(47) 46 25 84 39
www.tnsk.no

สมาคม Interkulturelle-Sozialarbeit ออสเตรีย
Interkulturelle-Sozialarbeit
ชุติมณฑน์: hchutimon@yahoo.com

สมาคมนวดไทยในนอร์เวย์ (Forening for Thaimassasje I Norge)
อังคณา ชีเฟียด์: anna@skifjeld.no

Pion Association นอร์เวย์
Nampueng S. Müller:
simmakhun@gmail.com
pion@pion-norge.no

สมาคมมิตรภาพไทย นาโปลี อิตาลี
อนุรักษ์ วีระเดชะ: anurak.viradecha@hotmail.com

อ​ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ อิตาลี​ เวนิส
Associazione Culturale Thailandese
nel Triveneto-Italia
อาภรณ์ ชื่นเมือง: ​thaivenice@gmail.com

สมาคมไทย-โพรวองซ์ ฝรั่งเศส
Association Thaï Provence
น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ :
thaiprovence@yahoo.com
www.thai-provence.org

​ชมรมคนรู้ทันอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง รพ.จุฬาฯ ประเทศไทย
เจริญ ซาพวง: charoen2503@hotmail.com

มูลนิธิหมู่บ้านไทย (ในบูดาเปสต์)​
Thai Town Foundation​, Hungary
​Thai Város Alapítvány
facebook: thaitownbudapest

สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์
Nätverket för thailändska kvinnor i Finland rf (TWIN)
Thai Women Association Network in Finland (TWIN)
ดร อุไร อนันตสิน (หน่อย)
+358 4 0503 4515 (Finland)
+669 0 3545 4515 (Thailand)
urai.pathumwan@gmail.com
roongrattana09@gmail.com

​กศน.วัดไทยในไอซ์แลนด์
เพชรชฎา คงชมชื่น: ​phetchada@gmail.com

Chiida Spa Europe AG สวิตเซอร์แลนด์
Chutima Hälg: info@chiidaspa.com
facebook.com/ChiidaSpaZurich
http://chiidaspa.ch/en/zurich

องค์กร Oasis Belgium
Saranja Vanoverschelde:
saranja.vanoverschelde@oasisbe.org
Bergstraat 54-56 1000 Brussels Belgium https://oasisbe.com/

ที่มา เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป