Project Description

สมาชิกเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร
1 เศรษฐินรี  เวเนส ประธานสมาคม
2 คณิตญา  เกรแฮม รองประธานคนที่ 1
3 กรกมล  เวชศรี รองประธานคนที่ 2
4 ณัฐพิมล  พิมมะไฟ เลขานุการ
5 ชมพูนุท  เรืองฮุย กรรมการ
6 บัวทอง  ทริมเบิล กรรมการ
7 ปวงรัตน์  เฮลมิงตั้น กรรมการ
8 นฐพร  บุญยะกร ประธานที่ปรึกษา
9 ภัทราภรณ์  จึงเลิศศิริ ที่ปรึกษาพิเศษ
10 กชกร  นีฟ ที่ปรึกษาพิเศษ
เครือข่ายภายใต้สมาคมฯ
1 โรงเรียนรักษ์ไทย สหราชอาณาจักร
2 ชมรมรวมใจไทยอาสาสหราชอาณาจักร
3 ล่ามหญิงไทยในสหราชอาณาจักร
4 เพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร
5 สะใภ้ยูเคในประเทศไทย
6 ชมรมหมอนวดดีมีจรรยาบรรณ

เครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร เป็น สมาคมแบบไม่จดทะเบียน (Unincorporated Association) ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำงานทางสังคมร่วมกัน โดยไม่แสวงผลกำไร สมาคมชนิดนี้ไม่ต้องจดทะเบียนกับรัฐ และจัดตั้งได้เลยโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินและความรับผิดทางสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของสมาคมแบบไม่จดทะเบียน

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็กและคนไทยในสหราชอาณาจักร (UK) ให้สามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อรวบรวม ประสานงาน และเสริมศักยภาพของกลุ่มจิตอาสาในสหราชอาณาจักรในการทำงานเพื่อกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อผนึกกำลังกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) ในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของหญิงไทยจิตอาสาในยุโรป

กลุ่มเป้าหมาย (Target groups)
1. หญิงไทยและบุตรหลานคนไทยหรือลูกครึ่งสัญชาติยูเคที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร
2. หญิงไทยและบุตรหลานคนไทยหรือลูกครึ่งสัญชาติยูเคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือประเทศยุโรปอื่นๆ
3. หญิงไทย นักเรียนไทย คนไทยที่ประสงค์คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
4. ครอบครัวของหญิงไทยซึ่งเป็นประชากรของสหราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย
5. บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การเรียนหนังสือ การทำเอกสารเข้าเมือง เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร

กิจกรรม (Activities)
1. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในสหราชอาณาจักรที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคมทุกประเภท
2. ประสานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ เฟสบุ๊ค และผ่านสื่อต่างๆ
4. ขยายจำนวนสมาชิกทุกประเภทในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทย
5. ประสานงานกับทางการไทยและทางการท้องถิ่นเพื่อส่งต่อเคสที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะทาง ด้านการแพทย์ ด้านการบำบัด ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ด้านกฎหมาย ด้านการเข้าเมือง ด้านการมีงานทำ และอื่นๆ
6. จัดประชุมและสัมมนาใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิจัยปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
7. จัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการที่กำลังดำเนินการผ่านและ/หรือร่วมกับพันธมิตร (Projects)
1. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ขอคำปรึกษาในเพจของพันธมิตร
2. การให้ข้อมูลและคำปรึกษารายบุคคลด้านปัญหาด้านครอบครัว
3. การให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการขอวีซ่าเข้ายูเคในแบบต่าง ๆ
4. การให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร
5. การให้ข้อมูลความรู้และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา
6. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กโดยทั่วไป
7. การให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
8. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว
9. การให้ข้อมูลความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว
10. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ตามแต่กลุ่มเป้าหมายร้องขอมาและอยู่ในขอบเขตที่สมาคมสนองได้

ติดต่อ