Project Description

คณะกรรมการสมาคมรวมไทยในฮ่องกง

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวบังอร ธรรมสอน ประธาน
2 นางสาววัฒนา ไชยพารา รองประธาน
3 นางใฉน ใจหล้า เหรัญญิก
4 นางสาวพัชรี บิณฑประสาท เลขา
5 นางสุจิตรา เพชรพีระพงศ์ ฝ่ายวัฒนธรรม
6 นางวิลาวัลย์ ทองเต่าหมก ฝ่ายวัฒนธรรม
7 นางแหวน  คำวงค์ไทย ฝ่ายวัฒนธรรม
8 นางชฎารัตน์ ชาสงวน ฝ่ายการศึกษา
9 นางสาวสุภาภรณ์ ดวงมณี ฝ่ายการศึกษา
10 นายแวมะรอดิง อิแมลอดิง กรรมการ
11 น.ส ภาสินี สังสีแก้ว กรรมการ
12 น.ส นาเดีย วรไวย กรรมการ
13 นาง ดาริกา  พาโทน กรรมการ
14 น.ส อุไรวรรณ ปะวะภูชะโก กรรมการ
15 นาย สหชัย คำวงค์ไทย กรรมการ
16 น.ส จอม  ก้อนทอง กรรมการ
17 น.ส กรรณิกร สุระประเสริฐ กรรมการ
18 นางสมพิศ โพธิ์ขำ กรรมการ
19 นางเพ็ญธิภา โนนทิง กรรมการ
20 นาง มีสิทธิ์ สมานรัก กรรมการ
21 นางบัณฑิต ศรีสมบูรณ์ กรรมการ
22 นางวารุณี หว่อง กรรมการ
23 น.สกัญญาณี ธนสุขสมบัติ กรรมการ