Project Description

สมาคมมิตรภาพไทย-เดนมาร์ก – Thai-Danish Companionship Association (TDCA) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ:

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนไทยในเดนมาร์ก ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม ให้กับประเทศไทย
2. เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มคนไทย และ การมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีในสังคม กับชาวแดนิช
3. เพื่อให้คำแนะนำ และ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับคนไทยที่ประสบปัญหา เช่น ความช่วยเหลือในด้านภาษา กฎหมาย วัฒนธรรม และ ครอบครัว ฯลฯ
4. เพื่อประสานงาน และ ร่วมมือกันในกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับ หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

ติดต่อ