Project Description

มีวัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริมภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย-นอร์เวย์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน ช่วยเหลือคนไทยในนอร์เวย์
3. เพื่อเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีให้เกิดกับกลุ่มชาวไทยและชาวนอร์เวย์

ติดต่อ