ประกาศ ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินระยะนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ขอแจ้งปรับเวลาการรับคำร้องการจ่ายคืนเอกสาร และการรับเอกสารกลับเพื่อไปแก้ไขคำแปล ดังนี้
เอกสารปกติ
   1. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับรองเอกสาร สำหรับบริการแบบปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
   2. สำหรับประชาชนที่ยื่นเอกสารด้วยตนเอง : การจ่ายคืนเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง 60 บาท ทาง EMS)
   3. สำหรับร้านสวัสดิการ/ร้านแปลเอกสาร : เอกสารที่ต้องนำกลับไปแก้ไขคำแปล เมื่อแก้ไขแล้ว กรุณานำกลับมายื่นก่อน 12.00 น. และรับคืนเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.
เอกสารด่วน
   1. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับรองเอกสารสำหรับบริการแบบด่วน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 9.30 น.
   2. เอกสารที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์แล้ว จะจ่ายคืนภายในวันเดียวกันจนถึงเวลา 14.00 น. (กรณีเอกสารไม่มีการแก้ไข)

ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ