กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “พานบายศรี” (หลักสูตรละ 20 คน)

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235

https://www.facebook.com/sskwf/