กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขอเชิญสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น

หลักสูตร “เย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง” (หลักสูตรละ 20 คน)

วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

โดยสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-826235