นิยามครอบครัว

ครอบครัว

หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทางกฎหมาย หรือเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีบทบาทหน้าที่ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน

ที่มา: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว