การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises)

ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 4.0 (Women CEOs Summit 2019 : Globalization 4.0 and Beyond : Shaping the Future of Women Enterprises) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์ของ AWEN ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของ “การผลักดันความเป็นผู้นำของสตรีอาเซียนสู่เวทีโลก” ในการนี้ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Social Progress and Security through Women’s Economic Empowerment” ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำสตรีด้านธุรกิจ (CEO) ของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ และจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำด้านสังคม ที่เกี่ยวข้อง และสถานเอกอัครราชทูต 10 ประเทศ ทั้งนี้ นายธนสุนทร สว่างสาลี และ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ